Kaip susigaudyti, elgtis, išnaudoti
„Savą Lietuvą“

Turinio rodyklė
 1. Skaitytojui
 2. Rašytojui
 3. Dailidei
 4. Leidėjui
 5. Bibliografui

Ši leidykla skirta tik dalykinėms ir probleminėms žinioms, tad gerokai skiriasi nuo įprastų portalų, panašesnė į „Vikipediją“. Tik čia ne enciklopedija, o naujienos, patarimai, jų apsvarstymai. Ir prisistačius, jokių anonimų.

Skaitytojui

Jei kartais šis raštas „skylėtas“ (tušti kvadratukai lietuviškų raidžių vietose), išmeskite iš savo kompiuterio C:\Windows\Fonts arba kito tam skirto aplanko ir pakeiskite „Bookman Old Style“ fontus unikodiniais.

Kadangi On.lt ne vienas leidinys, o atvira talkos leidykla neribotoms žinių sritims, medžiagos turinys čia skirstomas dviem tarpusavy nepriklau­somais, logiškai atskirais ir nuosekliais būdais:

 • skiltys pagal turinio pateikimo pavidalus (medžiagos formatus, pateikties formas): klausimai, pamokos, nuorodos, garso įrašai, videoklipai ir pan. Kiekvienas rašinys (ar kitoks kūrinys) priskirtas tik vienai leidinio skilčiai, nesikartoja skirtingose, pati skiltis yra išsami tokios medžiagos rodyklė;
 • sritys — teminis turinio skirstymas į kategorijas, jo klasifi­kavimas, taksonomija. Kiekvienas pranešimas taip pat priskirtas tik vienai teminei sričiai, nėra nei nepriskirtų, nei pasikarto­jančių skirtingose srityse, kiekviena sritis yra išsami turinio rodyklė tuo klausimu.

Yra ir autorių rodyklė su jų prisistatymais bei kiekvieno autoriaus atnešto turinio rodyklėmis.

Dar yra dalykinės rodyklės pagal esminius žodžius, asmenvardžius, vietovardžius, kitus tikrinius daiktavardžius (vienas pranešimas gali turėti kelis aptariamų dalykų raktažodžius).

Veikia dar paieška ir atranka pagal ištraukos užklausą (užklausus parūpusio žodžio be galūnės, suras jį visuose linksniuose).

 • Rašiniai ir kita galutinė medžiaga pateikiama tik ant balto dugno, nesumažintomis raidėmis.
 • Viršelis, turinio rodyklės, paieškos išdavos, pagalbinė medžiaga — tik smulkesnėmis raidėmis ant pilko dugno.
 • Čia nėra įprastų priedų „susiję straipsniai“, „kiti šio autoriaus rašiniai“ ir panašių nuorodų, nes visi aprašo skiriamieji žodžiai yra jautrūs, veda į atitinkamos medžiagos išranką: autorius, skiltis, sritis, raktažodžiai ir kt.
 • Nėra ištraukų su nuorodomis „daugiau apie tai“, „plačiau“, „skaityti toliau“, „spausk čia!“ — į rašinį arba kitą autorinę medžiagą rodyklėse veda tiktai „jautri“ antraštė (jinai ryškiausia, stambiausiomis raidėmis).
 • Nėra puslapiavimo: tiek rašinys, tiek ir kiekviena rodyklė telpa viename lape.

Rašytojui

Gauti leidėjo paskyrą čia galima nemokamai, bet sutikus su dalykinės leidybos sąlygomis, pripažįstant žinių talkos suma­nymą ir parodžius savo nuveiktų darbų, atnešus naudingos medžiagos, prisidėjus dalykiniais atsiliepimais: pataisymais, patikslini­mais, svarbiais papildymais.

Tačiau leidybos tikslas nėra pranešimų ir atsiliepimų gausa:

 • jei tuo tarpu nėra šviežių pranešimų, nedaug naujienų — jų vieton banalybių ir šlamšto nebus;
 • atsiliepimai čia skirti tiktai rašiniui patikslinti, klaidoms ištaisyti, papildyti nepaminėtomis esminėmis aplinkybėmis. Arba, jei tai iškelto klausimo svarstymas — atsakymo išvadoms apibendrinti atskirame, jau patarimų lape. Atsiliepimas išlieka tik autoriui ir siūlytojui nesutinkant, paliekant aiškius abiejų pusių argumentus skaitytojams.

Rašytojas čia turi aiškiai apibendrinti savo mintį, nurodyti siūlymo esmę, kad skaitytojas galėtų apsispręsti dar neperskaitęs, nepamatęs autoriaus kūrinio. Dėl to, pateikiant medžiagą, reikia atsakyti į jos aprašo klausimus:

 • apibūdinimas (vienu sakiniu) — apie ką siūlomas rašinys, vaizdas arba kita medžiaga;
 • santrauka (viena pastraipa) — turinio atpasakojimas glaustai;
 • teiginys (vienu sakiniu) — esminė autoriaus mintis, išvada, kuo ji išsiskiria, kas pranešta naujo, dėl ko verta perskaityti, išklausyti ar apžiūrėti siūlomą kūrinį;
 • sritis (vienu žodžiu) — tema, pažinimo arba veiklos kategorija, UDK taksonomijos klasė. Išsirenkant tinkamą teminės rodyklės atšaką iš esančių, o jei tikrai nėra, įsteigiant naują;
 • dalykas (keliais paskirais žodžiais) — klausimo esmė, aptariamas reikalas, nagrinėjamas dalykas. Gairės, reikšminiai raktažodžiai dalykinei rodyklei. Jeigu yra, išrinkti ir paminėtus asmenvardžius, vietovardžius, kitus tikrinius daiktavardžius.
 • šaltinis (URL) — jei kūrinys jau anksčiau paskelbtas kitur, nurodyti pirminį šaltinį, tikslią jo vietą internete, datą ir autorių.

Dailidei

Bibliografui

Kiekvieno pranešimo gale yra tikslus jo aprašas (metrika):

 • santrauka — abstract, résumé, summary, synopsis;
 • teiginys — išvada, nuosprendis, pareiškimas, konkliuzija, tezė;
 • sritis — teminė kategorija, UDK taksonomijos klasė;
 • gairės — esminiai nagrinėjami dalykai, reikšminiai žodžiai, raktažodžiai (meta keywords, index subjects, tag labels);
 • asmenvardžiai;
 • vietovardžiai;
 • kiti tikriniai daiktavardžiai;
 • pirminis žinios šaltinis — URL (Uniform Resource Locator);
 • nuosavybė — teisės ir sąlygos nusirašyti;
 • autorius ir
 • paskelbimo data.
 • Dar vienas aprašo duomuo — apibūdinimas (objective, meta description) yra viršuje, pristatant kūrinį, virš jo antraštės.

Aprašas trumpiau nurodomas ir visose turinio rodyklėse iškart po nuorodų antraštėmis. Pačių rodyklių antraštės taip pat su paaiškinimo paantraštėmis.

Tinklapio vietos URL visada švarus, paprastai reiškia pranešimo antraštę (nors rašytojas gali pasikeisti savaip), be jokių skaitytojui bereikšmių programinių kodų.

 • URL vietai įsiminti užtenka vieno žodžio: skilties (pvz. on.lt/pamokos/), srities (on.lt/sritis/amatai/), dalyko (on.lt/dalykai/sunkmetis/) pavadinimo, antraštės (on.lt/kaip-naudotis), autoriaus (on.lt/autorius/Vardas+Pavardė/).
 • Pasviru brūkšniu / URL baigiasi tiktai turinio rodyklės (tarp jų ir pats viršelis, autorių sąrašas, raktažodžių sąvadas). O rašinio ir kito autorinio kūrino URL visada baigiasi raide (arba kartais skaitmeniu) be / gale.
 • Jeigu skaitytojui URL kartais per ilgas, sutrumpinti jį gali pats be http://tinyurl.com/abrakadabra ir pan. permetimo — bet kuris tinklapis atsiverčia ir pagal savo ID, kuris užrašytas jo viršuje kaip Nr. (tako gale, prieš ISSN). Antai šio tinklapio Nr. 135, tad jisai pasiekiamas ir on.lt/?id=135, nors pirminis jo URL išlieka: <link rel="canonical" href="https://on.lt/kaip-naudotis" />.

Leidėjui

 • Sąlygas nusirašyti nurodo pats kūrinio autorius kiekvieno rašinio gale. Dažniausiai ištraukas minėti kitur galima nemokamai ir be atskiro leidimo (neatsiklausus), užtenka aiškaus autorystės įrašo — vardo pavardės ir tikslios nuorodos į pirminį šaltinį.
 • Ne visa medžiaga yra On.lt leidėjų kūriniai, yra ir nuorodų į kitus leidinius — tokiu atveju čia skelbiama tik ištrauka, nuomonė, vertinimas, o antraštė veda tiesiai į pirminį šaltinį kitame leidinyje.
 • „Savos Lietuvos“ neišlaiko ir neremia nei valstybinė valdžia, nei joks socialinis fondas — tai vien savanorių pilietinis savišvietos sąjūdis, pačių išlaikoma savitarnos mokslinė WWW leidykla ir dalykinių žinių talka.

Vladas Palubinskas