Vladas Palubinskas 2017-ieji skelbiami Reformacijos metais (1517–2017):
Vakarų Europos Reformaciją sukėlė Lietuvos krikštas ir Žalgirio mūšis —
, 2016-09-05.

Reformacija

500 years from Reformation (1517-2017) Northwest Reformation 500

Visas civilizuotas Šiaurės Vakarų pasaulis ruošiasi Reformacijos metinėms — didžiojo Vakarų Europos sukrėtimo sukakčiai iškilmingai pagerbti. Lietuvos seimas taip pat paskelbė 2017-uosius Reformacijos metais.

500 metų sukanka nuo įvykio, kai augustinas vienuolis, Biblijos vertėjas, Šventojo rašto aiškinimo profesorius Martynas Liauderis sukalė savo devynias­dešimt penkias tiesas (protestantiškas tezes), bet iš tikrųjų tai reformacija kilo visu šimtmečiu anksčiau.

Alberto priesaika Žygimantui 1525 m.

Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Alberto priesaika savo dėdei Lietuvos valdovui Žygimantui 1525-02-10 Europos didikų akivaizdoje, Jano Mateikos 1882 m. paveiksle.

Politiniai istorikai vis pamiršta pamatinius dalykus:

  1. Jogaila buvo imperatoriaus Algirdo įpėdinis — nepavaldus frankų imperatoriui nei popiežiui;
  2. husitų reformacijos sąjūdis kilo gerokai anksčiau liuteroniškojo, jam vadovavo Bohemios karaliumi išrinktas Žygimantas Kaributaitis — čekų tautos didvyris;
  3. Reformacijos pradžia — Lietuvos krikštas ir Žalgirio mūšis. Fanatiškų teroristinių Kryžiaus karų pabaiga. Idėjos taisyti krikščionybės padėčiai kilo Lietuvoje apaštalaujan­tiems daugiausia čekų vienuoliams susižavėjus gamtamoksle lietuvių tikyba ir santvarka. O po Žalgirio netekus pajamų ir pateisinimo, anuometinei Vakarų Europos sąjungai jau ir gyvybiškai kilo pertvarkos poreikis.
  4. Pirmoji protestantiška valstybė — Vakarų Lietuva (Aisčiai, Parusia – Borussia – Prussia). Nors jos steigėją ir pirmąjį valdovą (ir paskutinįjį kryžiuočių ordino didįjį magistrą), dėdės Žygimanto I Senojo vasalą (ir Žygimanto II Augusto pusbrolį) Albertą mūsų istorikai atkakliai vadina nelietuviškai Albrechtu, Olbrachtu, bet pats jis pabrėždavo esąs lietuvis, spausdino tautos dainynus, įvedė pamaldas ir švietimą lietuvių kalba, o savo pilies biblioteką pavertė Albertina — pirmuoju Europoje pasaulietiniu Karaliaučiaus universitetu.

Parusios valstybės ir albertinos steigėjas Albertas

Ir kitų šalių pirmieji universitetai Karaliaučiaus pavyzdžiu ėmė vadintis albertinomis, kai kurie iš jų ligšiol nešioja didžiojo lietuvio Alberto — Vakarų civilizacijos Atgimimo ir Apšvietos pradininko — vardą Albertina.

Vladas Palubinskas

500 years from Reformation (1517-2017)
Santrauka:

1517 metais augustinas vienuolis, Biblijos vertėjas, Šventojo rašto aiškinimo profesorius Martynas Liauderis sukalė savo 95 tiesas (protestantiškas tezes), bet iš tikrųjų tai reformacija kilo visu šimtmečiu anksčiau — husitams krikštijant Lietuvą. Pirmajam Reformacijos sąjūdžiui vadovavo Bohemios karaliumi išrinktas čekų tautos didvyris Žygimantas Kaributaitis. Janas Husas buvo sudegintas, Bohemia nukariauta, o pirmąją protestantišką valstybę Lietuvos globoje įsteigė ir pirmąjį Europoje pasaulietinį Karaliaučiaus universitetą (Albertiną) įkūrė lietuvis — kryžiuočių ordino didysis magistras ir Vakarų Lietuvos (Parusios) valdovas Albertas.

Teiginys:
Vakarų Europos Reformaciją sukėlė Lietuvos krikštas ir Žalgirio mūšis.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , .
Asmenvardžiai:
Jonas Albertas, Jan Hus, Jan Matejka, Žygimantas Augustas, Žygimantas Kaributaitis, Žygimantas Senasis.
Vietovardžiai:
Karaliaučius, Parusia, Prussia, Borussia, Bohemia.
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
Albertina, Apšvieta, Atgimimas, Reformacija.
Pirminis šaltinis:
https://on.lt/reformacija
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2016-09-05.