Vladas Palubinskas Online.lt žinyne panaikinta WWW registro asmeninių svetainių rodyklė:
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos savivalė ir šantažas —
, 2020-05-05.

Kur asmenų rodyklė

Lietuvoje išsikerojo kai kurių valstybinių ir viršvalstybinių įstaigų, pirmiausia įslaptintų sekimo, apsaugos ir prievartos tarnybų, bankų, kadastro, kontrolės, socialinio draudimo, galop komunalinių monopolių perteklinis privačių asmens duomenų reikalavimas ir kaupimas, po to piktnaudžiaujant jų slaptumu.

Žmogaus teisėms saugoti, Lietuvoje galiojantiems įstatymams ir Europos sąjungos susitarimams įgyvendinti buvo įsteigta Asmens duomenų apsaugos (ADA), dabar pervadinta Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Tačiau pastaruoju metu inspekcija vengia vykdyti net Europos sąjungos nuostatų, užsiima kone visai priešinga veikla. Iki tokio absurdo ir įžūlumo, kad pareikalavo sunaikinti dalykinį žinyną „Lietuva internete“, apkaltinusi privačių asmens duomenų rinkimu ir neteisėtu jų skelbimu viešai, šio internetinio žinyno WWW registro asmeninių svetainių rodyklėje.

Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angliškai GDPR) prasimanyta interpretacija, suplakus skirtingo lygio 1) neteisėtus asmens duomenis, 2) neskelbtinus asmens duomenis, 3) privačius asmens duomenis ir 4) viešus asmens duomenis į vieną suabsoliutintą sąvoką „asmens duomenys“ — neva draudžiama viešai minėti jau vien vardą pavardę, be privačių asmens duomenų. Ir paties žmogaus sutikimu, prašymu, reikalavimu — nepaisant jo autorystės teisių:

Interneto svetainėje www.on.lt/index/asmenys yra pateikiami
asmenų vardai ir pavardės. Atsižvelgus į minėtą BDAR nuostatą,
laikoma, kas Jūs interneto svetainėje skelbiate asmens duomenis.

2020-04-08 dvs@ada.lt laiško 2R-1801 adresu vladas@on.lt ištrauka.

Pavardė ir vardas yra asmens duomenys, bet nėra neskelbtini asmens duomenys. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR, GDPR) aiškiai apibrėžia neleistinų skelbti asmens duomenų srities ribas:

Neskelbtinais duomenimis yra laikomi toliau nurodyti asmens duomenys, ir jiems taikomos specialios tvarkymo sąlygos:

  1. asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę arba etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus;
  2. priklausymas profesinėms sąjungoms;
  3. genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, tvarkomi siekiant nustatyti jūsų kaip žmogaus tapatybę;
  4. su sveikata susiję duomenys;
  5. duomenys, susiję su asmens lytiniu gyvenimu ar lytine orientacija.

BDAR 4 straipsnio 13, 14 ir 15 dalys, 9 straipsnis ir 51–56 konstatuojamosios dalys.

Žinyne „Lietuva internete“ išvis nerenkami jokie privatūs duomenys, neskelbiami nė leistini skelbti asmens duomenys — vien tik nuorodos į vardą pavardę tų žmonių, kurie patys skelbiasi, viešai prisistato vardu pavarde autorinėse WWW svetainėse, kurios nėra žinyno „Lietuva internete“ dalis, niekaip nuo jo nepriklausomos. Minėti autoriaus kūrinį, nuslepiant autorystę, būtų autorių teisių pažeidimas. Po atsakymo, kad nesu privačių asmens duomenų rinkėjas, kaupėjas nei skelbėjas, tolesni VDAI kvotos reikalavimai prisipažinti, iš kokių šaltinių mano žinios, parodyti sutartis, kodus, asmenų gyvenamosios vietos adresus ir kitką, kaltinant mane, neva neįleidžiu inspektorių į kažkokią jų tikrinamą teritoriją, kažką nuslepiu, klaidinu, trukdau jiems vykdyti pareigas, grasinant man kaip žalą jau padariusiam nusikaltėliui iki 20 000 000 € bauda — yra įžeidimas, šantažas, pasityčiojimas, valstybės pareigūnui nederamas elgesys.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos man dėstomos įstatymų interpretacijos prasilenkia su Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje išdėstytais Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Inspekcija neskiria pavardės ir vardo viešo paminėjimo nuo konkretaus asmens duomenų paviešinimo ir visa tai suplaka į viena visumą. Remiantis tokia VDAI nuostata ir interpretacijomis, kur kas didesni nusikaltėliai yra biografijų, memuarų, kraštotyros žinynų leidėjai, LRT, LNB, Google.lt, daugybė kitų bibliografų, paieškos robotų ir rodyklių. Antai Mokslo ir enciklopedijų instituto „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ www.vle.lt, net anoniminėje „Vikipedijoje“ lt.wikipedia.org nurodomi ne tik asmenų vardai pavardės, bet ir jų gimimo datos, sutuoktinių ir vaikų vardai, portretinės nuotraukos. Bet inspekcija prasimanytais išvedžiojimais apkaltino „Lietuvą internete“, kur nėra jokių privačių asmens duomenų.

Vladas Palubinskas

Teisinio pagrindo nuorodos
  1. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas — apie leidėjo pareigą nurodyti autoriaus vardą ir pavardę 2003-03-05 Lietuvos Respublikos Seimas Nr. IX-1355 4 straipsnis.
  2. BDAR (GDPR) — 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis.
  3. Kokie asmens duomenys laikomi neskelbtinais — penkios sąlygos (galiojimo sritis, ribos).
  4. Apie „Lietuvą internete“: Saugumas — „Čia gerbiamas privatumas, nerenkami ir niekam neperduodami jokie asmeniniai duomenys.“ … „Lankantis www.online.lt nereikia registruotis, įrašinėti vardo ar slaptažodžio.“ … „Žinyne registruojami tik viešai prieinami tinklapiai“ … „Vartant žinyną, niekur nekaišiojami cookies (sausainiai – sekimo slapukai).“
HTTP error 404 — URL not found
Santrauka:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai sistemiškai nevykdant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmens duomenų apsaugos, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi ir šantažuojant iki 20 milijonų eurų bauda, panaikinau dalykinio žinyno „Lietuva internete“ asmeninių WWW svetainių rodyklę. Su savo dalyko meistrų, mokslininkų, mokytojų, menininkų, kitokių šviesuolių, kraštotyrininkų, išeivių, keliautojų prisistatymais, patarimais, parodomis.

Teiginys:
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos savivalė ir šantažas.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Kiti tikriniai daiktavardžiai:
ADA, BDAR, GDPR, VDAI, Online.lt.
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/kur-asmenu-rodykle
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2020-05-05.