Albinas Jasiūnas Sambūrio „Patirtis“ nekrologas savo pirmininkui Jonui Kubiliui:
Akademiko Jono Kubiliaus nuopelnai Lietuvai milžiniški —
, 2011-10-31.

Akademiko Kubiliaus patirtis

1921 07 27 – 2011 10 30

Pro memoria

Eidamas devyniasdešimt pirmuosius, šį pasaulį paliko Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, matematikos profesorius, habilituotas mokslų daktaras Jonas Kubilius. Lietuva neteko iškilaus ir daug tėvynei nusipelniusio sūnaus.

Jonas Kubilius gimė 1921 metais, liepos 27 dieną Tauragės apskrities Eržvilko valsčiaus Fermų kaime, pasiturinčių ūkininkų Petro ir Petronėlės Kubilių šeimoje. Buvo vyriausias iš penkių sūnų. Baigęs Raseinių gimnaziją, 1940 metais įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti matematikos. 1943 metais okupantams uždarius universitetą, sugrįžo į tėviškę, mokytojavo Eržvilko gimnazijoje. 1945 metais įsidarbinęs laborantu, tęsė mokslus. 1946 metais baigęs studijas, dirbo asistentu, vyr. dėstytoju, docentu. Perspektyvus 37 metų mokslininkas 1958 metais tapo Vilniaus universiteto rektoriumi — jauniausiu pasaulyje. Šias pareigas ėjo trisdešimt trejus metus, iki 1991-ųjų.

Jam vadovaujant, Alma Mater Vilnensis garsėjo kaip žymus lietuvybės centras. Rektorius subūrė kūrybingų ir patriotiškų darbuotojų kolektyvą, kuris aktyviai dalyvavo Atgimimo sąjūdyje. Būdamas universiteto vadovu, rūpinosi universiteto paveldo išsaugojimu. Jo pastangomis Šv. Jonų bažnyčia iš sandėlio vėl tapo kultūros paminklu, išaugo bibliotekos priestatas knygų saugyklai, studentų miestelis Antakalnyje. Tik rektoriaus dėka itin iškilmingai buvo atšvęstas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus, priminęs pasauliui, kokią seną mokslo šventovę turi Lietuva.

To meto Lietuvoje vadovaujant aukštojo mokslo įstaigai, reikėjo būti lanksčiam, diplomatiškam. Jonas Kubilius sugebėjo dirbti sudėtingomis politinėmis ir ideologinėmis sąlygomis. Būdamas rektoriumi, kartu dirbo ir mokslinį darbą, sukūrė naują matematikos šaką — tikimybinę skaičių teoriją. Jis buvo keturių užsienio universitetų garbės daktaras. Už nuopelnus apdovanotas ordinais, medaliais, du kartus — Lietuvos valstybine premija. Jonas Kubilius yra Jurbarko ir Vilniaus miestų garbės pilietis.

2000 metais buriantis pagyvenusių žmonių intelektualų klubui, prof. Jonas Kubilius vienas iš pirmųjų, įsijungusių į jo gretas. Per steigiamąjį susirinkimą klubas buvo pavadintas Sambūriu „Patirtis“, o akademikas Jonas Kubilius išrinktas jo pirmininku. Į „Patirtį“ susirinko skirtingą gyvenimo kelią nuėję, įvairių likimų ir pažiūrų žmonės, bet visi didžiavosi, kad jų gretose yra garbusis profesorius Jonas Kubilius. Sambūrio nariai jautėsi stipresni ir vieningesni, žinodami kad „Patirties“ idėjos, inicijuojamos pirmininko, yra reikšmingos visuomenei. Profesorius buvo nepalenkiamas tiesos gynėjas, nepakantus veidmainystei, beatodairiškam karjerizmui, nemėgo pataikūnų ir nemokšų. Nepaisant to, su juo buvo lengva bendrauti.

Sambūrio „Patirtis“ nariai liūdi netekę savo pirmininko, liūdesiu dalijasi su ​jo dukra Birute, sūnumi Kęstučiu, vaikaičiais Egle ir Jonu. Tauri akademiko Jono Kubiliaus asmenybė ilgam išliks atmintyje.

Sambūrio „Patirtis“ nariai

Jonas Balžekas, Donatas Banionis, Nijolė Angelė Baužytė, Romualdas Budrys, Jonas Grigas, Albinas Jasiūnas, Liudvika Knizikevičienė, Irena Regina Merkienė, Alfonsas Merkys, Algirdas Motuzas, Romas Pakalnis, Edmundas Paulionis, Petras Plumpa, Marija Sereikienė, Jonas Stankus, Algirdas Stumbras, Zigmas Tadas Urbonas, Stasys Vaitekūnas, Stasys Vėlyvis, Zigmas Zinkevičius.

Tomo Lukšio nuotraukoje - A†A Jonas Kubilius 1921-2011
Teiginys:
Akademiko Jono Kubiliaus nuopelnai Lietuvai milžiniški.
Sritis:
: .
Raktažodžiai:
, , , .
Pirminis šaltinis:
http://on.lt/akademiko-kubiliaus-patirtis
Nuosavybė:
leidžiama neatsiklausus nusirašyti ištrauką su nuoroda į pirminį šaltinį ir autorių.
Autorius:
, 2011-10-31.