Rūtenis Pikšrys gimė 1956 metais, 1974 įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, mokėsi taikomosios matematikos. 1979 metais baigęs VVU, iki 1990 metų dirbo Šiaulių televizorių gamykloje — programuotoju, inžinieriumi, skaičiavimo centro viršininku. Mikroprocesorinės technikos ir personalinių kompiuterių pritaikymo pradininkas Šiauliuose.

Programavo šiom kalboms: Assembler, Kobol, Fortran, Basic, Dbase. Projektavo mikroprocesorinius patikros stendus.

1990 metais įsteigė asmeninę įmonę Klaipėdoje ir iki 2004 metų vertėsi programavimu. Programavo Foxpro (14 metų), Java, Ruby, PHP.

Dabartinė specializacija — HTML, PHP, JS ir kitos AJAX technologijos, WWW leidyba „Joomla“ staklėmis. Yra šių internetinių leidinių dailidė ir leidėjas:

  • LKBkronika.lt — Lietuvos katalikų bažnyčios pogrindžio „Kronikos“ archyvas;
  • „Laiškai lietuviams“ — 1950-2000 metais Čikagoje Amerikos lietuvių vienuolių jėzuitų leisto mėnraščio archyvas;
  • Pro Deo et Patria — kunigo, partizanų kapeliono, politinio kalinio ir tremtinio mons. Alfonso Svarinsko pamokslai;
  • Maceina.lt — filosofo Antano Maceinos raštai;
  • Partizanai.org — Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio raštai.

Esu Lietuvos patriotas katalikas, manau, kad blogio imperija ir jai tarnaujantys yra didžiausia Lietuvos nelaimė.

Rūtenis Pikšrys

Rūtenis Pikšrys